Story by Manop Kongoon

บำรุงรักษาระบบตรวจสอบอุปกรณ์การใช้งานระบบ Webbased Application Report for Pathology

29 มี.ค. 2024 Story Manop Kongoon 456
บำรุงรักษาระบบตรวจสอบอุปกรณ์การใช้งานระบบ Webbased Application Report for Pathology Server Computer อุปกรณ์ต่างๆ เครื่อง Print Sticker เครื่องอ่าน Barcode

บรรยากาศการอบรมการใช้งานระบบ Web-based Application Report for Pathology

8 ก.ค. 2023 Story Manop Kongoon 977
บรรยากาศการอบรมการใช้งานระบบ Web-based Application Report for Pathology

เข้าร่วมการอบรมโครงการฟื้นฟูวิชาการพยาธิวิทยากายวิภาค แก่โรงพยาบาลเครือข่าย ครั้งที่ 17

7 ก.ค. 2023 Story Manop Kongoon 830
เข้าร่วมการอบรมโครงการฟื้นฟูวิชาการพยาธิวิทยากายวิภาค แก่โรงพยาบาลเครือข่าย ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา Web-based Application Report for Pathology

เข้าร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาออนไลน์ ITA

2 ก.ค. 2023 Story Manop Kongoon 967
เข้าร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาออนไลน์ ITA

นำเสนอระบบ Laboratory Management Information System (LIS) for Pathology สำหรับโรงพยาบาล

18 พ.ค. 2023 Story Manop Kongoon 1,009
นำเสนอระบบ Laboratory Management Information System (LIS) for Pathology สำหรับโรงพยาบาล

ร่วมงานส่งมอบเมรุวัดป่าวิเวก(ธรรมชาน์) กับมูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา

5 เม.ย. 2023 Story Manop Kongoon 751
ร่วมงานส่งมอบเมรุวัดป่าวิเวก(ธรรมชาน์) กับมูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา

นำเสนอระบบสารสนเทศโรงเรียน (School Management Information System)

29 มี.ค. 2023 Story Manop Kongoon 740
เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลในโรงเรียน ทั้งการจัดเรียนการสอน การดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมถึงการบริหารองค์กร โดยประกอบไปด้วยระบบต่างๆ ดังนี้ นักเรียน ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบคะแนนรายจ...

เข้าดำเนินการ Onsite เพื่อติดตั้ง Server และระบบสำหรับ LIS for Pahology สำหรับโรงพยาบาล

20 มี.ค. 2023 Story Manop Kongoon 490
ทีมงาน หนุมาน เข้าดำเนินการ Onsite เพื่อติดตั้ง Server และระบบสำหรับ LIS for Pahology และการ Migration ระบบสำหรับโรงพยาบาล

ร่วมประชุมกับกลุ่มงานพยาธิวิทยาโรงพยาบาล

13 ก.พ. 2023 Story Manop Kongoon 530
เข้าร่วมประชุมแนวทางการพัฒนาระบบสำหรับโรงพยาบาลของรัฐ โดยมีรายการตรวจ Surgical Pathology Cyto Pathology Gyne Non-Gyne Frozen Section Molecular Autopsy Histochemistry...

ร่วมประชุมแนวทางการพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเทศบาลตำบลพยุห์

8 ม.ค. 2023 Story Manop Kongoon 564
บริษัท หนุมานไอที ที่ดูแลเว็บไซต์เทศบาลตำบลพยุห์ พร้อมทำการสาธิตการใช้งานระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลพยุห์ ในวันศุกร์ที่ 6...

ร่วมงาน Roche Pathology Day

28 พ.ย. 2022 Story Manop Kongoon 722
  ร่วมงาน Roche Pathology Day โดยบริษัท Roche ในการเชื่อมต่อระบบ Web-based Application Report for Pathology หรือ ระบบ Laboratory Information System for Pathology (LISP) เพื่อใช้ในการสั่งย้อมพิ...

เข้าร่วมประชุมการบำรุงรักษาระบบเว็บท่า

28 ก.ย. 2022 Story Manop Kongoon 610
เข้าร่วมประชุมโครงการบำรุงรักษาระบบเว็บท่า โดยบริษัท หนุมานไอที จำกัด ได้ทำการบำรุงรักษาระบบ และเพิ่มเติมระบบต่างๆ เพื่อให้เว็บท่าของหน่วยงานสามารถให้บริการและดำเนินการต่อไปได้อย่างเรียบร้อย โดยเราม...

อบรมการใช้งานระบบสำหรับผู้ดูแลระบบและข้อมูลสำหรับโครงการ Kasetmall

8 ก.ย. 2022 Story Manop Kongoon 562
อบรมการใช้งานระบบสำหรับผู้ดูแลระบบและข้อมูลสำหรับโครงการ Kasetmall เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลของผู้ใช้งานระบบในการวางแผน ติดตาม และพัฒนา เพื่อให้ผู้ใช้งานได้สามารถมีประสบการณ์ในการใช้งานระบบอ...

ทีมวิทยาการโครงการ e-Commerce สำหรับกลุ่มแม่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ

28 ส.ค. 2022 Story Manop Kongoon 539
ร่วมเป็นทีมวิทยากรโครงการ e-Commerce สำหรับกลุ่มแม่บ้านในองค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านสามารถขายสินค้าผ่าน Platform ออนไลน์ เช่น Facebook ได้โดยเป็นการอบรมในเชิงปฏิบัติการเน้นใ...

แนะนำการใช้งานระบบ Web-based Application Report for Pathology สำหรับลูกค้า Nhealth สาขา

13 ก.ค. 2022 Story Manop Kongoon 680
แนะนำการใช้งานระบบ Web-based Application Report for Pathology สำหรับ Nhealth สาขาโรงพยาบาลชีวามิตตรา เพื่อใช้งานระบบในการลงทะเบียนส่งตรวจ แล้วส่ง Specimen เข้าสำนักงานใหญ่ และให้แพทย์ทำการ Diagnos...

ประชุมการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

5 ก.ค. 2022 Story Manop Kongoon 780
เข้ารวมประชุมการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เพื่อรองรับการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (O...

นำเสนอระบบ Web Application Report for Pathology สำหรับโรงพยาบาล

1 มี.ค. 2022 Story Manop Kongoon 1,049
นำเสนอระบบ Web Application Report for Pathology สำหรับหน่วยงานโรงพยาบาล ประกอบด้วย ระบบการตรวจศัลยพยาธิ (Surgical Pathology) ระบบการตรวจเซลล์วิทยา (Cytology) Cytology Gyn Cytology...

อบรมการใช้งานเว็บไซต์หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก (อบต.เหล่าบก)

1 มี.ค. 2022 Story Manop Kongoon 1,052
  อบรมการใช้งานเว็บไซต์หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก (อบต.เหล่าบก) ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ให้รองรับการตรวจประเมิน ITA สำหรับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยครอบคลุมทั้งเนื้อหาและร...