บริการของเรา

ทำงานร่วมกันอย่างไร

บอกไอเดียและความต้องการของคุณ

บอกไอเดียและความต้องการของคุณให้กับเรา เพื่อหาข้อสรุปความต้องการและคุณสมบัติต่างๆ ของระบบที่จะพัฒนาขึ้น เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของคุณมากที่สุด

วิเคราะห์ระบบ และออกแบบระบบ

นำข้อสรุปไอเดียและความต้องการมาวิเคราะห์และออกแบบระบบใหม่ ระหว่างนี้ยังสามารถเพิ่มเติมคุณสมบัติต่างๆ ของระบบได้ และเราจะประเมินราคาและข้อสรุปสุดท้ายจากการวิเคราะห์และออกแบบระบบให้คุณ

พัฒนาระบบ และทดสอบระบบ

ขั้นตอนนี้เป็นการนำข้อสรุปจากการวิเคราะห์และออกแบบระบบมาเขียนโปรแกรม จัดทำฐานข้อมูลและความเชื่อมโยงของข้อมูล เพื่อให้ได้ระบบใหม่ และทำการทดสอบระบบเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งมอบระบบ

หลังจากที่ได้พัฒนาระบบใหม่ และทดสอบระบบเรียบร้อยแล้วนั้น เราจะส่งมอบระบบให้ลูกค้า พร้อมใช้งาน เพื่อตอบสนองธุรกิจของลูกค้า อย่างน่าพึงพอใจ

ผลงานของเรา

มาคุยกันนะ