Products & Services

พัฒนาระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการจัดการโครงการ

29 ก.ย. 2021 Products & Services Manop Kongoon 1,584
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดการฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ให้เป็นระบบ ง่ายต่อการสืบค้น เพื่อจัดการข้อมูลสำคัญที่มีนัยทางเศรษฐกิจ มีความครบถ้วนสมบูรณ์ทุกพื้นที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการขับเคลื่อนยุทธศ...

โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI Evaluation Program)

29 ก.ย. 2021 Products & Services Manop Kongoon 2,894
โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI Evaluation Program)      IMPRESSION ให้บริการพัฒนาโปรแกรมระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่สามารถทำให้สอดคล้องกับการประเมินผลในองค์กร และเกณฑ์ประเมินของ...

โปรแกรมประเมินสมรรถนะบุคลากรในองค์กร Competency Assessment Program​

29 ก.ย. 2021 Products & Services Manop Kongoon 1,737
ประเมิน Competency แบบง่ายๆ ด้วยมือถือ ให้บริการออกแบบ โปรแกรมประเมินสมรรถนะของบุคลากรในองค์กร Competency Assessment Program ที่สามารถใช้เฉพาะขององค์กร คุณสมบัติของโปรแกรม 1. หัวหน้าและลูกน้องสาม...

จดโดเมน (Domain Registration)

24 ก.ค. 2020 Products & Services Manop Kongoon 2,594
บริการจดโดเมน (Domain Registration) โดเมนทั่วไป (.com, .net, .org) ปีละ 400 บาท สำหรับหน่วยงาน/องค์กร ปีละ 1,200 บาท หน่วยงานราชการ (.go.th) โรงเรียน (.ac.th) องค์กร (.or.th)...

ระบบเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

18 มิ.ย. 2020 Products & Services Manop Kongoon 4,066
ระบบเว็บไซต์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองรับการจัดเก็บข้อมูลและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินท...

ระบบการจัดการห้องปฎิบัติการทางพยาธิวิทยา (Pathology Laboratory Management Information System)

18 มิ.ย. 2020 Products & Services Manop Kongoon 6,731
           ระบบการจัดการห้องปฎิบัติการทางพยาธิวิทยา (Pathology Laboratory Management Information System) เป็นระบบงานที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน ทำให้...

ระบบสารสนเทศโรงเรียน (School Management Information System)

18 มิ.ย. 2020 Products & Services Manop Kongoon 1,148
เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลในโรงเรียน ทั้งการจัดเรียนการสอน การดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมถึงการบริหารองค์กร โดยประกอบไปด้วยระบบต่างๆ ดังนี้ นักเรียน ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบคะแนนรายจ...