อบรมการใช้งานเว็บไซต์หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก (อบต.เหล่าบก)

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ให้รองรับการตรวจประเมิน ITA สำหรับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยครอบคลุมทั้งเนื้อหาและระบบต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันน เช่น

  • ดึงข้อมูลจากกรมบัญขีกลาง (eGP) เกี่ยวกับประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยอัตโนมัติ
  • ส่งข่าวประกาศต่างๆ เข้า LINE Group ของหน่วยงานอัตโนมัติทันที