ทีมงาน หนุมาน เข้าดำเนินการ Onsite เพื่อติดตั้ง Server และระบบสำหรับ LIS for Pahology และการ Migration ระบบสำหรับโรงพยาบาล