นำเสนอระบบ Web Application Report for Pathology สำหรับหน่วยงานโรงพยาบาล ประกอบด้วย

 • ระบบการตรวจศัลยพยาธิ (Surgical Pathology)
 • ระบบการตรวจเซลล์วิทยา (Cytology)
  • Cytology Gyn
  • Cytology Non-Gyn
 • ระบบการตรวจ Frozen Section
 • ระบบการตรวจ DISH
 • ระบบงานการเงิน
 • ระบบเบิกจ่ายวัสดุ
 • ระบบเก็บ Block/Slide และระบบยืมคืน Block/Slide