อบรมการใช้งานระบบสำหรับผู้ดูแลระบบและข้อมูลสำหรับโครงการ Kasetmall เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลของผู้ใช้งานระบบในการวางแผน ติดตาม และพัฒนา เพื่อให้ผู้ใช้งานได้สามารถมีประสบการณ์ในการใช้งานระบบอย่างดีที่สุด โดยทีมงานได้ออกแบบและพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานได้ง่ายดาย และมีความปลอดภัยของข้อมูลมากที่สุด