เข้าร่วมประชุมแนวทางการพัฒนาระบบสำหรับโรงพยาบาลของรัฐ โดยมีรายการตรวจ

 • Surgical Pathology
 • Cyto Pathology
  • Gyne
  • Non-Gyne
 • Frozen Section
 • Molecular
 • Autopsy
 • Histochemistry / Immunohistochemistry
 • การประเมินคุณภาพสไลด์
 • การจัดเก็บสไลด์ และการยืมคืนสไลด์
 • สถิติต่างๆ