ร่วมงาน Roche Pathology Day โดยบริษัท Roche ในการเชื่อมต่อระบบ Web-based Application Report for Pathology หรือ ระบบ Laboratory Information System for Pathology (LISP) เพื่อใช้ในการสั่งย้อมพิเศษ Immunohictochemistry (IHC) จากระบบไปยังเครื่องย้อม Roche โดยการจัดงานในครั้งนี้เราได้นำเสนอระบบ Web-based Application Report for Pathology หรือ ระบบ Laboratory Information System for Pathology (LISP) ให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจ และเราได้รับคำแนะนำต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์พัฒนาระบบให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป