Story

อบรมการใช้งานเว็บไซต์หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก (อบต.เหล่าบก)

1 มี.ค. 2022 Story Manop Kongoon 1,026
  อบรมการใช้งานเว็บไซต์หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก (อบต.เหล่าบก) ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ให้รองรับการตรวจประเมิน ITA สำหรับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยครอบคลุมทั้งเนื้อหาและร...

SIT & UAT ระบบ Webbased Application Report for Pathology

3 ต.ค. 2021 Story Manop Kongoon 1,223
System Integration Test และ User Acceptance Test ระบบ Webbased Application for Pathology โดยทดสอบการติดตั้งระบบกับ Server ของลูกค้าเพื่อการทำ User Acceptance Test ก่อนทำการ Integrate ระบบให้เข้ากับ Pr...

อบรมการบำรุงรักษาระบบเว็บท่า สนข.

28 ก.ย. 2021 Story Manop Kongoon 1,441
อบรมการบำรุงรักษาเว็บท่า สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม

ร่วมประชุมวางแผนการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

20 ก.ย. 2021 Story Manop Kongoon 908
มวางแผนการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยจัดทำแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ และให้มีการประมวลผลข้อมูลทันที โดยออกแบบระบบให้แสดงข้อมูลทั้งในรูปแบบ แผนภูมิและข้อมูลเชิงแผนที่...

อบรมการใช้งานระบบรับข้อเสนอโครงการวิจัย กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (วท.กห.)

9 มี.ค. 2021 Story Manop Kongoon 879
อบรมการใช้งานระบบรับข้อเสนอโครงการวิจัย กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (วท.กห.)

เป็นตัวแทนมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย(ประเทศไทย) มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา

7 ต.ค. 2020 Story Manop Kongoon 928
เป็นตัวแทนมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย(ประเทศไทย) มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา บริษัท หนุมานไอที จำกัด ผู้พัฒนาและดูแลระบบ Web based Application ของมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้...

แนะนำการใช้งานเว็บไซต์ อบต.สมอ

18 ก.ค. 2020 Story Manop Kongoon 864
แนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

แนะนำการใช้งานระบบ Content Management System สำหรับ สพป.อบ.1

14 ก.ค. 2020 Story Manop Kongoon 871
แนะนำการใช้งานระบบ Content Management System สำหรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1

ประสานงานเพื่อทำเว็บไซต์หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง

3 ก.ค. 2020 Story Manop Kongoon 776
ประสานงานเพื่อทำเว็บไซต์หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง เพื่อรองรับการประเมิน ITA https://nongmueng.go.th

ประสานงานเพื่อทำเว็บไซต์หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี

29 มิ.ย. 2020 Story Manop Kongoon 765
ประสานงานเพื่อทำเว็บไซต์หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี https://phoesee.go.th  

พัฒนาระบบแจ้งสถานะสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยา สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

23 มิ.ย. 2020 Story Manop Kongoon 741
ทำสัญญาจ้างพัฒนาระบบแจ้งสถานะสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยา สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เข้าดำเนินงานบำรุงรักษาระบบเว็บท่า สนข.

23 มิ.ย. 2020 Story Manop Kongoon 1,337
23 มิถุนายน 2563 เข้าสำนักงาน สนข. เพื่อบำรุงรักษาระบบเว็บท่า สนข. ทั้งระบบ Intranet และ Internet ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง http://www.otp.go.th สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (...

ประสานงานรับความต้องการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการจัดเก็บงานวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม

22 มิ.ย. 2020 Story Manop Kongoon 692
ประสานงานรับความต้องการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการจัดเก็บงานวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเสนองานวิจัย โจทย์วิจัย ภายใต้กระทรวงกลาโหม

ติดตั้งระบบเชื่อมต่อเพื่อทำการลงทะเบียนออนไลน์ e-Register ณ โรงพยาบาลราชวิถี

19 ธ.ค. 2019 Story Manop Kongoon 709
ติดตั้งระบบเชื่อมต่อเพื่อทำการลงทะเบียนออนไลน์ e-Register ณ โรงพยาบาลราชวิถี สำหรับเชื่อมต่อ API ลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจจากโรงพยาบาลราชวิถีไปยังระบบการตรวจทางพยาธิวิทยาของสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์...

อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศข้อมูลด้านเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี

6 ก.ย. 2019 Story Manop Kongoon 679
อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศข้อมูลด้านเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี การบันทึกข้อมูล GPP จังหวัดอุบลราชธานี

อบรมการใช้งานระบบรายงานการปฎิบัติงานตามคำรับรองฯ หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม

2 ส.ค. 2017 Story Manop Kongoon 671
อบรมการใช้งานระบบรายงานการปฎิบัติงานตามคำรับรองฯ หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม ได้แก่ กองทัพบก (ทบ.) กองทัพเรือ (ทร.) กองทัพอากาศ (ทอ.) และ หน่วยบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) เพื่อรายงานผลการปฏิบัติ...

เก็บข้อมูลภาพรวมการทำงานของระบบ WAFCAT

1 ส.ค. 2017 Story Manop Kongoon 739
เก็บความต้องการของระบบ WAFCAT มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย(ประเทศไทย)