มวางแผนการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยจัดทำแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ และให้มีการประมวลผลข้อมูลทันที โดยออกแบบระบบให้แสดงข้อมูลทั้งในรูปแบบ แผนภูมิและข้อมูลเชิงแผนที่