23 มิถุนายน 2563 เข้าสำนักงาน สนข. เพื่อบำรุงรักษาระบบเว็บท่า สนข. ทั้งระบบ Intranet และ Internet ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

http://www.otp.go.th

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400