ติดตั้งระบบเชื่อมต่อเพื่อทำการลงทะเบียนออนไลน์ e-Register ณ โรงพยาบาลราชวิถี สำหรับเชื่อมต่อ API ลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจจากโรงพยาบาลราชวิถีไปยังระบบการตรวจทางพยาธิวิทยาของสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

CentOS, Yii2