ประสานงานรับความต้องการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการจัดเก็บงานวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเสนองานวิจัย โจทย์วิจัย ภายใต้กระทรวงกลาโหม