การประชุมวิชาการพยาธิวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2567 PATHAOLOGY PRACTICE CHALLENGES DURING GLOBAL CRISIS