Pathology Laboratory System

       

   ระบบการจัดการห้องปฎิบัติการทางพยาธิวิทยา (Pathology Laboratory Management Information System) เป็นระบบงานที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสมครบถ้วนด้วยฐานข้อมูลกลาง ตั้งแต่ระบบงานรับสิ่งส่งตรวจ การ Process Case ในห้องแลป การออกผลโดยพยาธิแพทย์ (เป็นผู้ออกผลคนสุดท้าย) การตรวจสอบผลการตรวจของลูกค้า/โรงพยาบาล รวมถึงงานเรียกเก็บเงินค่าตรวจ และค่าตอบแทนแพทย์ ซึ่งทั้งหมดมีระบบย่อยและรายละเอียดที่ซับซ้อน

จากประสบการณ์การวิเคราะห์ระบบ ออกแบบระบบ และพัฒนาระบบ ให้แก่สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มาแล้วนั้น (เปิดใช้งานระบบตั้งแต่ปี 2559-ปัจจุบัน) และบริษัทเอกชนชั้นนำหลายแห่ง จึงมั่นใจได้ว่า เราคือผู้ที่สามารถพัฒนาระบบงานพยาธิวิทยาในองค์กรของท่านให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ลดความซ้ำซ้อน และทันต่อความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าของท่าน โดยมีตัวอย่างรายละเอียดระบบต่างๆ ดังนี้

งานศัลยพยาธิวิทยา (Surgical Pathology)

 • ลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจ
  • Auto generate ID Case ให้อัตโนมัติ โดยนับจาก ID Case ล่าสุด
  • Print sticker barcode ติดใบ Request เพื่อทำงานต่อในห้อง Lab และพยาธิแพทย์
 • ห้องแล๊บศัลยพยาธิ (Surgical Pathology Lab)
  • บันทึกราคา Specimen ระบุผู้จด Gross ผู้ตัด Gross และผู้ให้ราคา โดยการคิดราคาสามารถแยกตามหน่วยงานที่ส่งตรวจได้
  • บันทึกรูปภาพชิ้นเนื้อ Gross
  • การพิมพ์ Gross Description เพื่อใช้ใน Report โดยมี Template ให้เลือก
  • บันทึกการย้อมพิเศษ (ถ้ามี) และปุ่มส่งย้อม H&E
 • ห้องย้อม Histo H&E
  • บันทึกข้อมูลการ Embed, Section, Staining
 • การนำส่งสไลด์ (Slide) ให้แพทย์
 • การอ่านผล (Diagnosis) ของแพทย์
  • สามารถ Chat ถามตอบกับเจ้าหน้าที่ได้
  • มีระบบการสั่งย้อมพิเศษ Histo / Immuno เพิ่มเติม
  • สามารถเพิ่มรูปภาพ Microscopic Image ในใบรายงานผลได้
  • มีระบบสั่งเติมเนื้อ
  • มีระบบสั่ง Recut
  • มีระบบ Transfer case กรณีที่แพทย์ไม่ต้องการอ่านผล (Diagnosis)
  • แพทย์ Final Report เป็นคนสุดท้ายระบบจะบันทึกวันเวลาที่กด Final Report เพื่อส่งต่อให้ฝ่าย Approve Case ต่อไป
 • ระบบการ Approve Case
  • ตรวจสอบ Case ที่ยังไม่ได้ Approve หากมีข้อสังเกต สามารถกดคืนให้แพทย์แก้ไข Diagnosis ได้
 • ระบบการพิมพ์ผลการตรวจ
  • พิมพ์ผลการตรวจ และบันทึกข้อมูลการพิมพ์ผลการตรวจไว้ตรวจสอบในภายหลังว่า Case ไหนพิมพ์ไปแล้ว
 • ระบบการดูผลออนไลน์
  • ลูกค้า/หน่วยงานงานที่ส่งตรวจ สามารถ login เข้าระบบเพื่อดูผลการตรวจแบบออนไลน์ได้ทันทีที่มีการ Approve ผลเรียบร้อยแล้ว
 • การติดตามสถานะของ Case
  • มีการจำแนกสถานะของ Case ออกเป็นแต่ละสถานะตามการทำงาน เช่น ลงทะเบียน ย้อม ย้อมพิเศษ ส่งแพทย์ กำลังออกผล Final Report เป็นต้น
 • ระบบสถิติ Turnaround Time
  • สถิติ Turnaround Time ตั้งแต่ลงทะเบียนจนถึงออกผล (Final Report)
  • สถิติ Turnaround Time ตั้งแต่ส่งแพทย์จนถึงออกผล (Final Report)

งานเซลล์วิทยา (Cytology)

ระบบการตรวจเซลล์วิทยา (Cytology) ประกอบไปด้วยการตรวจเซลล์วิทยา Gyn และ เซลล์วิทยา Non-Gyn

งานเซลล์วิทยา (Cytology) Gyn

 • ลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจ
  • Auto generate ID Case ให้อัตโนมัติ โดยนับจาก ID Case ล่าสุด
  • Print sticker barcode ติดใบ Request เพื่อทำงานต่อในห้อง Lab และพยาธิแพทย์
 • ห้องแล๊บเซลล์วิทยา (Cytology Lab) Gyn
  • นักเซลล์วิทยา (Cytotechnologist) เป็นผู้บันทึกผลการตรวจ Diagnosis สำหรับ Case ปกติ(Negative) หากเป็น Case Positive สามารถนำส่งแพทย์เพื่อ Diagnosis ต่อได้
 • การนำส่งสไลด์ (Slide) ให้แพทย์
 • การอ่านผล (Diagnosis) ของแพทย์
  • สามารถ Chat ถามตอบกับเจ้าหน้าที่ได้
  • สามารถเพิ่มรูปภาพ Microscopic Image ในใบรายงานผลได้
  • มีระบบ Transfer case กรณีที่แพทย์ไม่ต้องการอ่านผล (Diagnosis)
  • แพทย์ Final Report เป็นคนสุดท้ายระบบจะบันทึกวันเวลาที่กด Final Report เพื่อส่งต่อให้ฝ่าย Approve Case ต่อไป
 • ระบบการ Approve Case
  • ตรวจสอบ Case ที่ยังไม่ได้ Approve หากมีข้อสังเกต สามารถกดคืนให้แพทย์แก้ไข Diagnosis ได้
 • ระบบการพิมพ์ผลการตรวจ
  • พิมพ์ผลการตรวจ และบันทึกข้อมูลการพิมพ์ผลการตรวจไว้ตรวจสอบในภายหลังว่า Case ไหนพิมพ์ไปแล้ว
 • ระบบการดูผลออนไลน์
  • ลูกค้า/หน่วยงานงานที่ส่งตรวจ สามารถ login เข้าระบบเพื่อดูผลการตรวจแบบออนไลน์ได้ทันทีที่มีการ Approve ผลเรียบร้อยแล้ว
 • การติดตามสถานะของ Case
  • มีการจำแนกสถานะของ Case ออกเป็นแต่ละสถานะตามการทำงาน เช่น ลงทะเบียน ย้อม ย้อมพิเศษ ส่งแพทย์ กำลังออกผล Final Report เป็นต้น
 • ระบบสถิติ Turnaround Time
  • สถิติ Turnaround Time ตั้งแต่ลงทะเบียนจนถึงออกผล (Final Report)
  • สถิติ Turnaround Time ตั้งแต่ส่งแพทย์จนถึงออกผล (Final Report)

งานเซลล์วิทยา (Cytology) Non-Gyn

 • ลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจ
  • Auto generate ID Case ให้อัตโนมัติ โดยนับจาก ID Case ล่าสุด
  • Print sticker barcode ติดใบ Request เพื่อทำงานต่อในห้อง Lab และพยาธิแพทย์
 • ห้องแล๊บเซลล์วิทยา (Cytology Lab) Non-Gyn
  • นักเซลล์วิทยา (Cytotechnologist) เป็นผู้บันทึกผลการตรวจ Diagnosis ก่อนนำส่งแพทย์เพื่อ Diagnosis ต่อได้
 • การนำส่งสไลด์ (Slide) ให้แพทย์
 • การอ่านผล (Diagnosis) ของแพทย์
  • สามารถ Chat ถามตอบกับเจ้าหน้าที่ได้
  • สามารถเพิ่มรูปภาพ Microscopic Image ในใบรายงานผลได้
  • มีระบบ Transfer case กรณีที่แพทย์ไม่ต้องการอ่านผล (Diagnosis)
  • แพทย์ Final Report เป็นคนสุดท้ายระบบจะบันทึกวันเวลาที่กด Final Report เพื่อส่งต่อให้ฝ่าย Approve Case ต่อไป
 • ระบบการ Approve Case
  • ตรวจสอบ Case ที่ยังไม่ได้ Approve หากมีข้อสังเกต สามารถกดคืนให้แพทย์แก้ไข Diagnosis ได้
 • ระบบการพิมพ์ผลการตรวจ
  • พิมพ์ผลการตรวจ และบันทึกข้อมูลการพิมพ์ผลการตรวจไว้ตรวจสอบในภายหลังว่า Case ไหนพิมพ์ไปแล้ว
 • ระบบการดูผลออนไลน์
  • ลูกค้า/หน่วยงานงานที่ส่งตรวจ สามารถ login เข้าระบบเพื่อดูผลการตรวจแบบออนไลน์ได้ทันทีที่มีการ Approve ผลเรียบร้อยแล้ว
 • การติดตามสถานะของ Case
  • มีการจำแนกสถานะของ Case ออกเป็นแต่ละสถานะตามการทำงาน เช่น ลงทะเบียน ย้อม ย้อมพิเศษ ส่งแพทย์ กำลังออกผล Final Report เป็นต้น
 • ระบบสถิติ Turnaround Time
  • สถิติ Turnaround Time ตั้งแต่ลงทะเบียนจนถึงออกผล (Final Report)
  • สถิติ Turnaround Time ตั้งแต่ส่งแพทย์จนถึงออกผล (Final Report)

งานตรวจ DISH

 • ลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจ
  • Auto generate ID Case ให้อัตโนมัติ โดยนับจาก ID Case ล่าสุด
  • Print sticker barcode ติดใบ Request เพื่อทำงานต่อในห้อง Lab และพยาธิแพทย์
 • ห้องแล๊บ DISH
  • เจ้าหน้าที่ เป็นผู้บันทึกผลการตรวจ Diagnosis ก่อนนำส่งแพทย์เพื่อ Diagnosis ต่อได้
 • การนำส่งสไลด์ (Slide) ให้แพทย์
 • การอ่านผล (Diagnosis) ของแพทย์
  • สามารถ Chat ถามตอบกับเจ้าหน้าที่ได้
  • สามารถเพิ่มรูปภาพ Microscopic Image ในใบรายงานผลได้
  • มีระบบ Transfer case กรณีที่แพทย์ไม่ต้องการอ่านผล (Diagnosis)
  • แพทย์ Final Report เป็นคนสุดท้ายระบบจะบันทึกวันเวลาที่กด Final Report เพื่อส่งต่อให้ฝ่าย Approve Case ต่อไป
 • ระบบการ Approve Case
  • ตรวจสอบ Case ที่ยังไม่ได้ Approve หากมีข้อสังเกต สามารถกดคืนให้แพทย์แก้ไข Diagnosis ได้
 • ระบบการพิมพ์ผลการตรวจ
  • พิมพ์ผลการตรวจ และบันทึกข้อมูลการพิมพ์ผลการตรวจไว้ตรวจสอบในภายหลังว่า Case ไหนพิมพ์ไปแล้ว
 • ระบบการดูผลออนไลน์
  • ลูกค้า/หน่วยงานงานที่ส่งตรวจ สามารถ login เข้าระบบเพื่อดูผลการตรวจแบบออนไลน์ได้ทันทีที่มีการ Approve ผลเรียบร้อยแล้ว
 • การติดตามสถานะของ Case
  • มีการจำแนกสถานะของ Case ออกเป็นแต่ละสถานะตามการทำงาน เช่น ลงทะเบียน ย้อม ย้อมพิเศษ ส่งแพทย์ กำลังออกผล Final Report เป็นต้น
 • ระบบสถิติ Turnaround Time
  • สถิติ Turnaround Time ตั้งแต่ลงทะเบียนจนถึงออกผล (Final Report)
  • สถิติ Turnaround Time ตั้งแต่ส่งแพทย์จนถึงออกผล (Final Report)

 

งานย้อมพิเศษ (Special Staining) ไม่แปรผล (Immunohistochemistry)

 • ลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจ
  • Auto generate ID Case ให้อัตโนมัติ โดยนับจาก ID Case ล่าสุด
  • Print sticker barcode ติดใบ Request เพื่อทำงานต่อในห้อง Lab และพยาธิแพทย์
 • ห้องย้อมพิเศษไม่แปรผล
  • เจ้าหน้าที่ เป็นผู้บันทึก การรับงาน การย้อมพิเศษ การส่งงาน
  • สามารถ Print Sticker ติดสไลด์
 • การนำส่งสไลด์ (Slide) ให้แพทย์
 • การติดตามสถานะของ Case
  • มีการจำแนกสถานะของ Case ออกเป็นแต่ละสถานะตามการทำงาน เช่น ลงทะเบียน ย้อม ย้อมพิเศษ ส่งแพทย์ กำลังออกผล Final Report เป็นต้น

 

งานดูผลการตรวจออนไลน์

 • หน่วยงาน/ลูกค้า สามารถดูผลการตรวจ (Final Report) แบบออนไลน์ได้ และตรวจสอบสถานะของ Case ได้
 • บันทึกข้อมูลวันเวลาการเปิดดู Final Report

 

งานเรียกเก็บค่าตรวจ

 • สามารถเรียกดูข้อมูลสรุปรายการค่าตรวจของแต่ละลูกค้าตามช่วงเวลาได้
 • สามารถเรียกดูรายละเอียดข้อมูลการตราวจของแต่ละการส่งตรวจได้ เช่น Surgical, Gyn, Non-Gyn, DISH เป็นต้น

 

ลูกค้าที่ใช้บริการ (บางส่วน)

 • สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • Professional Laboratory Management Corp. Co., Ltd. 
 • NHealth Asia

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • Email: contact@hanumanit.co.th
 • โทร.045-905-246 หรือ 061-956-9525 หรือ 098-961-6944