โครงการฟื้นฟูวิชาการพยาธิวิทยากายวิภาคแก่โรงพยาบาลเครือข่าย ครั้งที่ 18 วันที่ 27-28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ กรุงเทพมหานคร