ระบบการจัดการห้องปฎิบัติการทางพยาธิวิทยา (Laboratory Management Information System for Pathology) เป็นระบบรองรับการตรวจทางพยาธิวิทยาตั้งแต่ Register Case จนถึงการ Diagnosis ของแพทย์ โดยมีระบบการ Process ในห้องปฎิบัติการด้วย เช่น ห้องปฎิบัติการศัลยพยาธิ (Surgical Pathology) เป็นต้น

ระบบนี้เป็นระบบที่ทำงานในรูปแบบ Web-based Application สามารถทำงานในลักษณะ Online ได้ ซึ่งทำให้แพทย์สามารถ Diagnosis นอกสถานที่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหน่วยงานด้วยเช่นกัน