ระบบเว็บไซต์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองรับการจัดเก็บข้อมูลและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ

ทำไมต้องเรา

เราคือผู้นำด้านการพัฒนาระบบเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเราได้พัฒนาระบบบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ (CMS) มาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยเน้นการออกแบบเว็บไซต์ให้เข้ากับอัตลักษณ์ของแต่ละหน่วยงาน ผสมผสานกับการจัดทำระบบฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ และที่สำคัญเป็นระบบเว็บไซต์ที่รองรับการจัดเก็บข้อมูลและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ Integrity and Transparency Assessment: ITA โดยมีลักษณะที่สำคัญดังนี้

 • ออกแบบเว็บไซต์ตามอัตลักษณ์หน่วยงาน
 • ดึงข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง (eGP) การประกาศจัดซื้อจัดจ้างมาใส่ในเว็บไซต์ให้อัตโนมัติ
 • มีระบบการส่ง LINE Group เมื่อเพิ่มข้อมูลในเว็บไซต์ ทำให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารได้ทันที
 • เชื่อมโยงหนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • เชื่อมโยง Message Box การสอบถามจาก Social Media เพื่อเพิ่มช่องทางการเสนอแนะ และร้องเรียน ร้องทุกข์
 • เนื้อหาเว็บไซต์รองรับการประเมิน ITA ทุกข้อ

การบริการ

เรามีทีมงานย้ายข้อมูลจากเว็บเก่ามาเว็บใหม่ และทีมงาน Stand by เพื่อลงข้อมูลให้กับหน่วยงานของท่าน โดยสร้าง LINE Group เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละส่วนงานของหน่วยงานของท่านสามารถส่งข้อมูลเพื่อนำมาลงในเว็บไซต์ได้ตลอดการใช้บริการจากเรา

ตัวอย่างหน่วยงานที่ใช้บริการ

เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ

เทศบาลตำบลส้มป่อย

องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน

     

ติดต่อเพื่อใช้บริการ

ติดต่อเราเพื่อขอใบเสนอราคาได้ที่โทร. 045-905-246 หรือ 061-9569525 หรือ 098-9616944

เนื้อหาเว็บไซต์ที่รองรับการประเมิน ITA

ข้อมูลพื้นฐาน

 • ข้อมูลพื้นฐาน
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • ประวัติและตราสัญลักษณ์
  • ข้อมูลสภาพทั่วไป
  • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  • โครงสร้างการบริหารงาน
  • เขตการปกครองและประชากร
  • การนับถือศาสนา/สัญชาติ
  • การบริการขั้นพื้นฐาน
  • การศึกษา
 • ข้อมูลในพื้นที่
  • ผลิตภัณฑ์ในตำบล
  • แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ
 • ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
  • ภารกิจและความรับผิดชอบของหน่วยงาน
  • อำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร
  • อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา
  • อำนาจหน้าที่ของสำนักปลัด
  • อำนาจหน้าที่ของกองคลัง
  • อำนาจหน้าที่ของกองช่าง
  • อำนาจหน้าที่ของกองการศึกษาฯ
 • ทำเนียบบุคลากร
  • คณะผู้บริหาร
  • สภา
  • หัวหน้าส่วนราชการ
  • สำนักปลัด
  • กองคลัง
  • กองช่าง
  • กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  • กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
  • กองประปา
 • คู่มือการปฏิบัติงาน
  • คู่มือการปฏิบัติงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กิจกรรมหน่วยงาน
  • รับสมัครงาน/โอน/ย้าย
 • การกำกับและติดตามการดำเนินงานตามแผน
  • ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม
  • การประเมินผลการดำเนินงาน
 • กฎหมายท้องถิ่น
  • พรบ./พรก.
  • กฎระเบียบกระทรวง
  • คำสั่ง สถ.
  • มติ ก.อบจ.
  • มติ ก.เทศบาล.
  • มติ ก.อบต.
 • การดำเนินงานของหน่วยงาน
  • งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • แผนพัฒนา
  • แผนการดำเนินงาน
  • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  • แผนอัตรากำลัง
  • แผนพัฒนาบุคลากร
  • แผนการจัดหาพัสดุ
  • แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
 • เอกสาร/รายงาน
  • รายงานการประชุมผู้บริหาร
  • รายงานการประชุมสภา
  • รายงานอื่นๆ
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  • ข้อบัญญัติ
  • กฎหมาย ระเบียบ
  • ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  • คำสั่งภายใน

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

บริการประชาชน

 • รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 • คลังความรู้
 • ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
 • รับฟังความคิดเห็น
 • คำถาม คำตอบ (Q&A)
 • คู่มือประชาชน
 • E-Service
 • การลดขั้นตอนการ ปฎิบัติงาน
 • สถิติการให้บริการประชาชน
 • รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

เกี่ยวกับเรา

 • ติดต่อเรา
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ข้อกำหนดเว็บไซต์
 • นโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้งานเว็บไซต์
 • คำถามที่พบบ่อย

---

ทำเว็บไซต์อุบลราชธานี ทำเว็บไซต์ศรีสะเกษ ทำเว็บไซต์ยโสธร ทำเว็บไซต์อำนาจเจริญ