เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลในโรงเรียน ทั้งการจัดเรียนการสอน การดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมถึงการบริหารองค์กร โดยประกอบไปด้วยระบบต่างๆ ดังนี้

 • นักเรียน
  • ตรวจสอบผลการเรียน
  • ตรวจสอบคะแนนรายจุดประสงค์
 • ผู้ปกครอง
  • ตรวจสอบพฤติกรรม่ของนักเรียนในปกครอง
  • ตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนในปกครอง
  • ตรวจสอบคะแนนรายจุดประสงค์ของนักเรียนในปกครอง
 • ครูผู้สอน
  • บันทึกคะแนนรายจุดประสงค์
  • บันทึกผลการเรียน
 • ครูที่ปรึกษา
  • บันทึกการเข้า Home Room
  • บันทึกการเยี่ยมบ้าน
 • ฝ่ายวิชาการ
  • ทะเบียนนักเรียน
  • หลักสูตร
  • งานวัดผลประเมินผล
 • ฝ่ายปกครอง
  • งานเยี่ยมบ้านนักเรียน
  • งานคัดกรองนักเรียนยากจน
  • งานบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
  • การประเมินความฉลาดทางอารมณ์
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
  • งานสายรถ
 • ห้องสมุด
 • บริการ
  • แจ้งซ่อม
 • ระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์