ระบบการตรวจทางพยาธิวิทยา รองรับงานศัลยพยาธิ (Surgical) และงานเซลล์วิทยา (Non-Gyn) โดยออกแบบระบบในรูปแบบของ Web based Application ให้พยาธิแพทย์ (Pathologist) 

ระบบงานศัลย์พยาธิ (Surgical)

  • ลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจ (Specimen Receiving and Registration)
  • การนำส่งสไลด์ให้พยาธิแพทย์ (Send slide to pathologist)
  • การอ่านผลของพยาธิแพทย์ (Pathologist diagnosis)

ระบบงานเซลล์วิทยา (Cytology Non-Gyn)

  • ลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจ (Specimen Receiving and Registration)
  • การนำส่งสไลด์ให้พยาธิแพทย์ (Send slide to pathologist)
  • การอ่านผลของพยาธิแพทย์ (Pathologist diagnosis)

ระบบการสรุปรายการค่าตรวจและค่า Doctor fee

  • สรุปรายการค่าตรวจรายลูกค้า
  • สรุปรายการค่า Doctor fee ของพยาธิแพทย์

ออกแบบระบบให้รองรับตามมาตรฐานของราชวิทยาลัย