ระบบงานพยาธิวิทยา (Pathology Laboratory System)

  • งานศัลยพยาธิ (Surgical)
  • งานเซลล์วิทยา (Cytology)
  • งานย้อมพิเศษ (Immuno Histochemistry)
  • งานการเงิน (Finance & Accounting)

https://patho1.prolab.co.th