OPDCOEC 4.0 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

  • ระบบติดตามแผนงานโครงการ
  • ระบบจัดการเนื้อหา
  • ระบบแผนที่สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ครูภูมิปัญญาไทย

 https://opdcoec.kongoon.com