ระบบสารสนเทศโรงเรียนวัดหลวงวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ช่วยให้การประสานงานระหว่างผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองได้สามารถเข้าถึงกันได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เช่นการตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ เป็นต้น