อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศข้อมูลด้านเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี

การบันทึกข้อมูล GPP จังหวัดอุบลราชธานี