อบรมการใช้งานระบบรายงานการปฎิบัติงานตามคำรับรองฯ หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม ได้แก่ กองทัพบก (ทบ.) กองทัพเรือ (ทร.) กองทัพอากาศ (ทอ.) และ หน่วยบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ แก่คณะอนุกรรมการ เพื่อตรวจสอบประเมิน