อบรมการพัฒนา Web Application ด้วย Yii Framework 2 กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมมารวย