องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อรองรับการประเมิน ITA โดยออกแบบเว็บไซต์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน และจัดกลุ่มเมนูเพื่อรองรับการตรวจประเมิน ITA และ LPA นอกจากนั้นยังมีระบบสำหรับดึงข้อมูลรายการประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง แบบอัตโนมัติ เช่นประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เป็นต้น

ทั้งนี้บริษัทมีทีมงานบริการสำหรับการบันทึกข้อมูลและจัดหมวดหมู่ข้อมูลให้เพื่ออำนวยความสะดวกของหน่วยงานอีกด้วย 

https://phonphaeng.go.th