องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

  • ระบบจัดการเนื้อหา
  • ระบบดึงข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง eGP อัตโนมัติ
  • ระบบดึงข้อมูลข่าวสารจาก สถ. อัตโนมัติ
  • ส่งข้อมูลเข้า LINE Group อัตโนมัติ เมื่อเพิ่มข่าวสารใหม่
  • จัดโครงสร้างเว็บไซต์รองรับการตรวจประเมิน ITA 

https://phoesee.go.th