องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน

ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อรองรับการประเมิน ITA โดยออกแบบเว็บไซต์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน และจัดกลุ่มเมนูเพื่อรองรับการตรวจประเมิน ITA และ LPA นอกจากนั้นยังมีระบบสำหรับดึงข้อมูลรายการประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง แบบอัตโนมัติ เช่นประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เป็นต้น

ทั้งนี้บริษัทมีทีมงานบริการสำหรับการบันทึกข้อมูลและจัดหมวดหมู่ข้อมูลให้เพื่ออำนวยความสะดวกของหน่วยงานอีกด้วย 

ที่สำคัญระบบ Platform เว็บไซต์เป็น Platform ที่เราพัฒนาขึ้นเอง ไม่ได้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Joomla หรือ Wordpress ซึ่งเราใส่ใจต่อการปิดช่องโหว่ต่างๆ เพื่อป้องกันการรั่วไหลหรือสูญหายของข้อมูล ดังนั้นทั้ง Platform ระบบเว็บไซต์ และการให้บริการ จึงทำให้เว็บไซต์หน่วยงานของท่านมีเสถียรภาพมากที่สุด

นอกจากนั้นยังสามารถเพิ่มเติมระบบต่างๆ ได้ในอนาคตอีกด้วย เช่น ระบบเบิกจ่ายวัสดุ ระบบ eService สำหรับแบบฟอร์มคำขอต่างๆ เป็นต้น

https://cheethuan.go.th