การแข่งขันกีฬาประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 35

การแข่งขันกีฬาประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 35

Posted by admin | 28 กรกฎาคม 2017, 14 นาฬิกา 53 นาที 27 วินาที GMT+00:00 | web application

การแข่งขันกีฬาประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 35
"เกษตรรุ่งเรือง เมืองหนังโนราห์ สี่จอบสามห้า ภาคีพอเพียง"
5 - 10 มกราคม 2561

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทร. 074-693-996

Tags
web application